Czego dotyczy program Agro-Energia?

Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Kto może ubiegać się o dotację lub pożyczkę?

Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Jak dużo pieniędzy przeznaczonych jest na ten cel i do kiedy można składać wnioski?

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych

Jakie są warunki przyznania dotacji lub pożyczki? Jak przedstawia się to w liczbach?

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Co najważniejsze!

Jak podkreśla NFOŚiGW, ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, finansowane projekty muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii.

Program Agro-energia w ujęciu elektrowni fotowoltaicznych:

W przypadku systemów fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 MWp (a więc wykluczone są mikroinstalacje), maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto ustalono na 2,5 mln zł.

Program Agro-energia w ujęciu kolektorów słonecznych i pomp ciepła:

W przypadku kolektorów słonecznych przyjęto maksymalny koszt inwestycji brutto rzędu 1000 zł/kW, a w przypadku pomp ciepła – do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła oraz do 4 000 zł/kW dla powietrznych pomp ciepła.

Zainteresowany współpracą ?

Wyślij nam zapytanie a nasz
konsultant skontaktuje się z Tobą